Folkestyre

Ungdom mot EU ønsker et levende folkestyre. Et godt og levende folkestyre krever at de styrende organer er folkevalgte, og at folket har mulighet til å nå disse gjennom offentlig debatt og gode ordninger for offentlig innsyn i beslutningsprosessene. De folkevalgte har ikke makta.

I EU er det ikke-valgte byråkrater og jurister som foretar de fleste avgjørelser som angår folk. EU-kommisjonen har monopol på å foreslå nye lover. Det eneste demokratisk valgte organet i EU–parlamentet har svært begrenset myndighet og fungerer i mange tilfeller kun som et rådgivende organ for de andre organene i EU.

EU øker avstanden

Beslutninger bør fattes så nært dem de gjelder som mulig. EU sentraliserer makt. Dersom Norge blir medlem av EU, vil vi miste styringen over mange viktige politikkområder, som for eksempel

* Utenrikspolitikken
* Jordbrukspolitikken
* Den økonomiske politikken
* Fiskeripolitikken
* Bistandspolitikken
* Og mange flere politikkområder


EØS- et lite stykke EU

Rundt 80% av vedtakene i EUs medlemsland blir påvirket av EUs uttallige direktiver og vedtak. Gjennom EØS gjelder rundt 17% av EUs vedtak i Norge. EU-medlemskap vil altså føre til langt mer fjernstyring enn dagens EØS. Dessuten ville vi ha mistet den vetoretten vi har i EØS.

EØS er en problematisk avtale, fordi Norge på noen felt må følge EUs politikk. Ungdom mot EU mener at EØS bør erstattes med en avtale som i mindre grad medfører at EU bestemmer over Norge. Likevel er det ingen tvil om at EØS er bedre enn EU-medlemskap, siden så mange flere områder ville blitt styrt fra Brussel.

De fire frihetene overstyrer demokratiet

Et annet demokratisk problem er at EU har grunnlovsfestet en bestemt politisk retning, markedsliberalismen. Frihandel og de fire friheter (fri flyt av kapital, varer, arbeidskraft og tjenester) går foran politiske vedtak. Dette begrenser det politiske handlingsrommet, og gjør det vanskelig for folkevalgte politikere å endre politisk kurs. EF-domstolen dømmer ofte medlemsland til å endre lover som bryter med EUs frihandelsregler, og helse, miljø og faglige rettigheter må dermed ofte vike plassen.


Lite påvirkning

Dersom Norge blir medlem av EU får vi stemmerett i EUs organer. Likevel er det slik at den makten Norge vil få, vil bli minimal. Etter de nye stemmereglene er makta i EUs viktigste organ fordelt etter innbyggertallet til landet, og Norge har under 1% av EUs totalbefolkning.

I mange viktige saker er det ikke-folkevalgte organer som tar avgjørelsene i EU. Det gjelder EF-domstolen, Den Europeiske Sentralbanken og EU-kommisjonen.

Les mer på Ofte stilte spørsmål om EU og folkestyre

Del med andre: