Ofte stilte spørsmål

Ja-argument

Her kan du lese våre svar på en del mye brukte ja-argument.

Er det ikke viktig at Norge samarbeider med andre land?
Selvsagt er det viktig. Norge er med i 135 internasjonale organisasjoner, for eksempel FN, WTO, NATO og Europarådet. Det at vi ikke er medlem av EU betyr at vi har utenrikspolitisk handlefrihet til å spille en mer aktiv rolle i disse organene enn vi kunne gjort som EU-medlem. EU omfatter bare 7% av verdens befolkning. Verden er mye større enn EU. Vi vil heller ut i verden enn inn i EU.

Er det ikke egoistisk og sært å ikke være med i EU?
Skepsis til EU, og utviklinga mot en stadig tettere union, er ikke noe særnorsk. For eksempel har innbyggerne i land som Irland, Sverige, Danmark, Frankrike og Nederland i løpet av de siste åra stemt nei til å overføre mer makt til EU. EU-skepsis er vanlig i mange ulike land. EU er dessuten først og fremst et prosjekt for å gjøre Europa rikere. Ofte skjer dette på bekostning av miljøet og fattige land.

Norge blir vel medlem før eller senere uansett, så hvorfor stritte imot?
Dette har blitt sagt siden den første EU-debatten på sekstitallet, og det har ikke blitt mer sant med åra. Det er slett ingen naturlov at Norge må bli med i EU, vi greier oss bra utenfor, noe utviklinga etter 1972 og 1994 har vist. Selvsagt må vi ha et godt forhold til våre naboland, men det har vi i høyeste grad i dag.EØS-avtalen fører til like mye fjernstyring som EU?EØS omfatter bare en del av EU sin felles politikk. Mellom 1997 og 2003 vedtok EU 11 500 rettsakter, 2000 av disse var en del av EØS. EØS omfatter for eksempel ikke utenrikspolitikk, landbrukspolitikk, fiskeripolitikk eller den felles valutaen – euroen. En annen viktig forskjell på EU og EØS er at i EØS har Norge en vetorett. Dersom det kommer et EU-direktiv som Stortinget og Regjeringa mener vil ha sterkt negative konsekvenser, kan de legge ned veto mot dette. EU-land må følge vedtaka som er gjort i EU-organ, og har ikke den veto / reservasjonsretten.

Er ikke EU viktig for freden?
Det er viktig for freden at land samarbeider med hverandre, og at de handler med hverandre. Dette ville de ha gjort uten EU også. Selv om ikke Norge er medlem av EU samarbeider vi tett med andre land, og vi handler mye med dem. Et Norge utenfor EU vil ikke være en trussel mot freden i Europa, det gir oss tvert i mot større mulighet til å mekle fred andre steder i verden. Som EU-medlem ville det ha vært vanskeligere å mekle fred på Sri Lanka, og å føre en selvstendig politikk i Midtøsten.

Norge vil tjene masse på å få handle fritt med EU
Dette stemmer ikke. Norge har lenge hatt frihandel med EU, uten toll og andre handelshindringer. Det eneste unntaket er at Norge har toll på landbruksvarer fra EU, for å ta vare på vårt eget landbruk. På samme måten har EU littegrann toll på en del av fiskerieksporten fra Norge. Utenom dette har EU og Norge frihandel med hverandre.

Om EU

Hva er EU?
EU er en union mellom medlemslanda. Det vil si at EU lager en felles politikk som landa må følge. På mange politikkområder er EU sin politikk overstatlig. Det vil si at medlemslanda må følge de vedtaka EU har gjort, selv om landet har stemt mot.

Hva er EUs Indre Marked/De Fire Friheter?
Frihandel har alltid vært hovedmålet til EU. EU har opprettet et indre marked mellom medlemslanda, det skal ikke være toll eller andre handelshindringer. Det skal være fri flyt av ”De fire friheter”, som er Kapital, Varer, Tjenester og Arbeidskraft. For å få til dette har EU myndighet til å fjerne nasjonale lover og regler som begrenser handelen. Det kan for eksempel gjelde miljøregler, eller rettigheter i arbeidslivet.

Hvor mange land er med i EU?
Nå er 27 av de ca 40 europeiske landa med i EU. Da EU ble startet opp i 1957 var det bare 6 medlemsland. Totalt er det ca 500 millioner innbyggere i EU. EU dekker med det i underkant av 7% av verdens befolkning.

Folkestyre

Ofte stilte spørsmål om folkestyre

Miljø

Ofte stilte spørsmål om EU og miljø

Solidaritet

Ofte stilte spørsmål om EU og solidaritet

Ungdom mot EU

Ofte stilte spørsmål om Ungdom mot EU

Del med andre: